Van het Bestuur

Van het bestuur


Van het Bestuur    juli 2020

 

Aan de besturen van de aangesloten verenigingen.

 

Op de eerste plaats willen we u uitnodigen aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 augustus om 10.00 uur in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. In verband met de nog altijd aanwezige corona-dreiging ontvangen we één vertegenwoordiger per vereniging. We vragen u daarom nog meer dan anders de vergadering intern goed voor te bereiden.

U ontvangt tegelijk met dit schrijven ook de agenda voor de ALV. 

Kort voor de ALV stuur ik u nog een kort bericht over de logistieke gang van zaken voor, tijdens en na de ALV.

Indien uw vereniging onderwerpen op de agenda zou willen plaatsen, dient een voorstel daartoe uiterlijk vijf weken voor de vergadering in ons bezit te zijn. (Zie art. 10 van het Huishoudelijk Reglement).

 

 

Het seizoen 2020-2021

Hoewel het RIVM en de Biljartbond niet alleen het vrije biljarten maar ook biljartcompetities weer toelaten, zijn we zeer bezorgd over de gezondheidsrisico’s die eraan kleven. In publicaties van de laatste weken komt steeds weer aan de orde hoe belangrijk een goede ventilatie is. In een aantal speellokalen is daar niet of nauwelijks sprake van. Om die reden hebben de bespelers van Koningsoord (De Schalm), namelijk KBO-De Schalm en de Carambole besloten niet mee te doen aan de nieuwe competitie libre en wijken de Manneke’s voor hun thuiswedstrijden uit naar Cues & Darts. Wij vrezen dat in nog veel andere speellokalen geen goede ventilatie is. Omdat we ons sterk verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de biljarters hebben we besloten de start van de competitie libre uit te stellen tot december of januari. Hopelijk is de situatie rond het virus dan verbeterd en hebben beheerders de gelegenheid aangegrepen de ventilatie te verbeteren.

Het seizoen 2019-2020 is in maart jl. abrupt afgebroken. We proberen in de maanden voorafgaand aan de librecompetitie een inhaalslag te maken. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

 1. Begin september: teamkampioenschappen libre.
 2. Pk’s driebanden en bandstoten, inclusief finale, in september. De deelname is gratis, en de inschrijving is volledig open.
 3. Daarna spelen we begin oktober het toernooi Kampioen der Kampioenen.
 4. Vervolgens spelen we de voorrondes van de pk’s libre: oktober-november
 5. In december of januari starten we met een halve competitie libre. (of een dubbele met kleinere klassen).
 6. Driebanden groot: voorlopig gepland tussen kerst en nieuwjaar.

 

Het is goed om te weten dat Cues en Darts en Bet Kolen ruimte willen bieden aan verenigingen die niet thuis kunnen spelen.

  

Reglementen

In de afgelopen maanden hebben wedstrijdleider Jan vanden Hoof en ondergetekende de reglementen van de vereniging grondig bestudeerd en waar nodig aangepast. Vanzelfsprekend hebben we de goedkeuring gevraagd van onze collega’s in het bestuur. Ruim voor de ALV ontvangt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en natuurlijk ook de nieuwe versie van de verschillende teksten.

Op een van de eerder genomen besluiten komen we op verzoek van een aantal sterke spelers van de A-klasse terug. Artikel 2.3 van het Wedstrijdreglement Libre luidt:

2.3 Vanaf het seizoen 2020-2021 spelen in de A-klasse biljarters met een gemiddelde van 6.00 of hoger libre met grote hoek. De anderen met kleine hoek. (verboden zone).

Indien ballen vastliggen gaan alle spelers in de A-klasse van acquit.

 

De laatste zin wordt gewijzigd:

Indien ballen vastliggen gaan de spelers die met grote hoek spelen van acquit.

 

We wensen u gezondheid toe.

 

Namens het bestuur van de SBC Hart van Brabant,

Kees van de Ven, secretaris.Juni 2020


Aan de besturen van de aangesloten verenigingen.


Competitie in coronatijd

           

In zijn persconferentie van 24 juni jl. meldde Minister-President Rutte dat binnensporten weer zijn toegestaan, ook in competitieverband. Essentieel daarbij was de voorwaarde dat de anderhalvemeter-maatregel onvoorwaardelijk bleef gelden.

Het bestuur van de SBC Hart van Brabant volgt getrouw de voorschriften van het RIVM en het kabinet.

Alle onderstaande voorwaarden moeten zo nodig kunnen worden aangepast.

Zoals we in ons Van het Bestuur van mei 2020 al schreven: alle teams, alle biljarters moeten met vertrouwen hun (uit-)wedstrijden kunnen spelen. Dat kan alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

 

Voorwaarden

 

 1. Alle verenigingen beschikken over een protocol, waarin duidelijk is aangegeven welke maatregelen de vereniging neemt om haar spelers te beschermen, tijdens de interne activiteiten, maar zeker ook tijdens competitiewedstrijden.

 

     2. Dat protocol dient uiterlijk 13 augustus 2020 in ons bezit te zijn, zodat we het tijdig op onze site kunnen plaatsen. Het is gewenst

         dit protocol ook tijdig toe te sturen aan de leider van het bezoekende team.

 

     3. Tijdens competitiewedstrijden dient een toezichthouder aanwezig te zijn. Hij verwelkomt de bezoekende teams en legt de

         gemaakte afspraken uit. Indien de situatie dat vraagt grijpt hij in.

 

     4. Bezoekers zijn tijdens de wedstrijden alleen toegestaan als zij de anderhalvemeter-afstand niet in gevaar brengen. De zaalwacht

         ziet hierop toe. Het maximumaantal aanwezigen mag niet overschreden worden.

         In de commercieel beheerde speellokalen kan dit een probleem zijn. Wij vertrouwen erop dat in een vriendelijke sfeer goede 

         afspraken kunnen worden gemaakt.

 

     5. De teams zullen bestaan uit drie spelers. Dat is al duidelijk geworden bij de teamopgave. Het is wenselijk dat de bezoekende

         spelers assisteren bij het arbitreren en schrijven.

 

Vervoer

Een lastig punt is het vervoer. Na 1 juli is het toestaan om met meer mensen in een auto te zitten. Dringend advies van het RIVM is dat alle inzittenden een mondkapje dragen.

 

U zult begrijpen dat deze voorwaarden een agendapunt zullen zijn op de Algemene Ledenvergadering van 20 augustus 2020. U ontvangt tijdig de agenda. 

 

Vragen:

 1. Is uw speellokaal van 31 augustus tot en met 11 september beschikbaar voor de PK’s libre?
 2. Is uw speellokaal vanaf 14 september beschikbaar voor de competitie libre?

Wilt u deze twee vragen zo snel mogelijk beantwoorden, ook naar Jan van den Hoof.

 

Met dank en vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de SBC Hart van Brabant, 

Kees van de Ven, secretaris


 

Mei 2020

 

Aan de besturen van de aangesloten verenigingen.

 

Beste voorzitters en (wedstrijd-)secretarissen,

 

Het zijn barre tijden. Velen van ons hebben in hun familie, vrienden- en kennissenkring, hun vereniging, dierbaren verloren ten gevolge van het coronavirus. We zijn een flink stuk van onze vrijheid kwijt, we missen de sociale contacten en de knuffels.

 

In de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft de minister-president enige versoepelingen van de maatregelen afgekondigd. Er gloort weer hoop voor ons, biljarters.

 

We hebben inmiddels gebrainstormd over het vervolg van onze activiteiten. Wat het niet afgemaakte seizoen betreft, heeft de organisatie van de teamkampioenschappen libre prioriteit. Misschien is er ook ruimte en tijd om de pk’s driebanden en bandstoten af te werken. Daarna komt het Kampioenschap der Kampioenen mogelijk nog in beeld.

 

Uitgangspunt

De maatregelen van de regering zijn voor ons bepalend, zoals ze dat ook zijn voor uw vereniging en voor elk individu. Anderhalve meter afstand staat daarin centraal, naast een aantal maatregelen op het gebied van de hygiëne.

 

De competitie libre 2020 -2021

Als de lokalen in augustus -september weer open mogen zijn, kunnen we de competitie weer organiseren. Dat moet dan wel zodanig gebeuren dat elk biljarter, elk team dat uit gaat spelen, het vertrouwen heeft dat dat op een veilige manier gebeurt. Het mag niet zo zijn dat iemand eigenlijk niet wil spelen, maar zijn team niet in de steek wil laten.

Het zal noodzakelijk zijn dat het bestuur van de SBC Hart van Brabant een aantal eisen en voorwaarden zal stellen aan de lokaliteiten, de (ontvangende) vereniging, en de individuele biljarter. Een voorbeeld: In een lokaal waar de twee teams de anderhalve meter afstand amper kunnen bewaren, moeten we de aanwezigheid van eventuele toeschouwers kunnen verbieden. Zo niet, dan zullen mensen zich onveilig voelen, met alle gevolgen van dien.

 

Onze volgende stap zal zijn die eisen en voorwaarden op papier te zetten. U zult die tijdig ontvangen.

 

In veel speellokalen is de ruimte beperkt. We willen vooralsnog in alle klassen gaan spelen met team van drie spelers. In de laagste klassen, waar men weinig caramboles hoeft te maken, is het misschien mogelijk met een dubbelpartij op vier wedstrijden uit te komen, of met vier man aan te treden als er veel ruimte is.

 

De teamopgave blijft ongewijzigd: in de A-klasse drie vaste spelers en vier vaste reserves, in de overige klassen vier vaste spelers en vier vaste reserves. U zult binnenkort van de competitieleider de nodige formulieren ontvangen.

 

De Algemene Ledenvergadering

We hechten veel belang aan overleg met de verenigingen en willen de ALV laten doorgaan, vermoedelijk op 20 augustus 2020. Na de uitbreiding van de biljartruimte bij Cues & Darts is de vergaderruimte daar te klein. We zijn op zoek naar een alternatief, mogelijk het auditorium in het JanvanBesouw-huis of het wijkcentrum Reeshof.

 

De voorgenomen bijeenkomst met de teamleiders komt te vervallen; dat zijn teveel mensen bij elkaar. Wat we kwijt wilden, zullen we op papier zetten en tijdig verspreiden.

 

 

De organisatie van de activiteiten binnen uw vereniging laten we vanzelfsprekend aan u. We gaan ervan uit dat u de overheidsmaatregelen in acht neemt, zodat uw spelers zonder bezwaar in de competitie kunnen aantreden.

 

We wensen u wijsheid toe en vooral gezondheid.

 

Vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de SBC Hart van Brabant, 

Kees van de Ven, secretaris.


november 2019

 

 1. Op 10 oktober jl. hebben we met besturen en spelers van teams uit de 1eklasse gesproken over kader 38/2. Een individuele stemming leverde het volgende resultaat op: 11 personen stemden voor het afschaffen van het kader 38/2, 10 personen wilden het kaderspel handhaven.


         Tijdens de vergadering werd herhaaldelijk de mogelijkheid van spelen met een grote hoek ter sprake gebracht.

         Besluit van het bestuur van de SBC Hart van Brabant:

         In het seizoen 2020 – 2021 spelen in de 1e klasse biljarters met een gemiddelde van 6.0 of hoger libre met grote hoek; indien

         ballen vastliggen gaat de speler van acquit.


         Alle anderen spelen libre met de (kleine) ‘verboden’ hoek.
         Dit besluit geldt voor onbepaalde tijd en zal niet worden geëvalueerd.


         N.B. Ook de 2e en 3e klasse (ons wedstrijdreglement spreekt van A-, B-, C-klasse) spelen met de verboden hoek.         

         Verenigingsbesturen dienen erop toe te zien dat arbiters weten hoe ze die moeten tellen.


         We zijn nog aan het nadenken over de vraag of er een bovengrens moet komen voor de verschillende klassen (bv. 400 in de eerste

         klasse). We zullen dat nader uitwerken.


 1. We herinneren u aan de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 2 januari 14.00 uur bij D.S.S.
 2. We hebben eerder gemeld dat bij het terugtrekken van een team de teambijdrage niet zal worden gerestitueerd. Om dat terugtrekken verder te ontmoedigen en vanwege het extra werk en de extra kosten zal in de toekomst een bijkomende boete van 20 euro worden opgelegd. Van de verenigingen wordt verwacht dat zij de teamopgave zorgvuldig doen.
 3. Vorige week donderdag heeft de crematie plaatsgevonden van Jo Touwslager. Hart van Brabant is Jo zeer veel dank verschuldigd: bij alle toernooien was hij aanwezig om te schrijven, van ’s morgens vroeg tot ’s middags laat en altijd met een goed humeur. De secretaris heeft een In Memoriam uitgesproken. Belangstellenden vinden de tekst de komende weken nog op onze site.Van het bestuur

september 2019

 

In onze bestuursvergadering van 19 september jl. hebben we een aantal zaken besproken. Het volgende is voor u van belang:

 

 1. De Algemene Ledenvergadering van 16 augustus:

De organisatie:

Er zullen volgend jaar meer stoelen staan, er zal meer licht zijn, en een tweede microfoon. We zullen u ontvangen met een kop koffie of thee.

We zullen voortaan vergaderen in de ochtend, aanvang 10.00 uur!

 

Zaken die tijdens de ALV aan de orde kwamen:

-Er werd een ingewikkelde procedure voor het aanleveren van de ledenlijsten voorgesteld. Het kan eenvoudiger: elke secretaris actualiseert voortdurend de ledenlijst van zijn vereniging. Op de af te spreken datum (15 augustus bv.) stuurt hij zijn up to date ledenlijst naar Jan van den Hoof.        

-Mensen van onze leeftijd zullen graag bereikbaar zijn voor het thuisfront. Spreek met uw biljarters af dat ze hun telefoon op de trilfunctie zetten en alleen gesprekken aannemen die van wezenlijk belang zijn.

 

-Op donderdag 10 oktober zullen we overleggen met besturen en spelers van de 1e klasse A en B over kader 38/2. Er volgt nog een uitnodiging naar betrokkenen.

 

 1. De Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op donderdag 2 januari van 14.00 – 16.00 u.

 

 1. Wedstrijdzaken:

-Verenigingen kunnen niet op eigen gezag biljarters speelgerechtigd verklaren (BK). Wacht het besluit van Wedstrijdleider Jan van den Hoof af.

-Ook zonder ‘hitteplan’ moet het vanzelfsprekend zijn dan men niet in korte broek competitie gaat spelen. Het zou sowieso goed zijn als verenigingen meer zouden toezien op een werkelijk uniform tenue.

-Het spelen van dubbelpartijen en het invullen van het wedstrijdformulier blijft moeilijk.

-Het terugtrekken van teams uit de competitie levert de competitieleider handenvol extra werk op.

 

Namens het bestuur van de SBC Hart van Brabant,

 

Kees van de Ven,

secretaris

  


Van het Bestuur 

Augustus 2019 

 

Aan de besturen van de aangesloten verenigingen.

 

 1. We nodigen u uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen; die zal plaatsvinden op donderdag 22 augustus 2019, om 14.00 uur bij Cues en Darts, Prof. Romeinstraat, Tilburg.

Het bestuur is niet voornemens nieuwe voorstellen te agenderen. Indien verenigingen zelf nieuwe voorstellen willen aandragen, dienen die goed beargumenteerd aan de secretaris van de SBC HvB te worden gemaild, uiterlijk vijf weken voor de ALV. De secretaris zal na overleg in het bestuur de voorstellen doorsturen naar alle verenigingen, zodat deze intern de kwesties kunnen bespreken.

 

De definitieve agenda zal worden toegestuurd meteen na onze bestuursvergadering van 6 augustus 2019.

 

 1. Enige tijd geleden hebben we een brief ontvangen van Ed Willems, lid van D.S.S., over het spelen van kader 38/2. We hebben die brief netjes beantwoord, maar dat is natuurlijk niet de correcte procedure. Het bestuur van de SBC Hart van Brabant kan statutair alleen overleggen met de besturen van de aangesloten verenigingen, niet met individuele biljarters. Dat hebben we natuurlijk ook gemeld aan Ed Willems en het bestuur van D.S.S.

Nu blijkt dat de brief ook circuleert bij verenigingen in de A-klasse. Een ervan heeft ons al een reactie gestuurd. Wij zijn hier niet gelukkig mee. We vragen de verenigingen dan ook niet op de brief te reageren.

Nog even ter herinnering: het voorstel kader 38/2 te spelen kwam van de spelers zelf, tijdens een overleg waarvoor alle besturen en spelers van de A-klasse waren uitgenodigd. In een vergadering een jaar later is besloten e.e.a. te continueren.

In de inmiddels verzonden uitnodiging teams op te geven voor de librecompetitie 2019 – 2020 kunt u vinden wat is afgesproken.

 

Namens het bestuur van de SBC Hart van Brabant,

 

Kees van de Ven, secretaris


VAN  HET  BESTUUR

17 Januari 2019

 

-Op 4 januari heeft een sfeervolle Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden. Zestien verenigingen waren vertegenwoordigd, zeven hadden zich afgemeld, o.a. vanwege een al geplande jaarvergadering. Volgend jaar zullen we heel vroeg in het seizoen een jaarkalender versturen. Voorzitter Hans Beunes  wenste iedereen een gezond biljartjaar toe, waarin vriendschap de hoofdrol speelt.

 

-Van verschillende zijden bereikt ons het probleem van de ‘niet stil-liggende bal.’ Bij een correcte arbitrage doet zich het probleem niet voor: de arbiter telt immers de carambole pas als alle ballen stilliggen. In de praktijk wordt de carambole geteld op het moment dat de speelbal de derde carambole raakt en dus voordat de ballen stilliggen. Vooral de speelbal wil nogal eens lang draaien.

Als de speler bij zijn volgende stoot speelt, terwijl nog een van de ballen draait, maakt hij touché. De laatst gemaakte carambole, bijvoorbeeld de vierde, is dan onterecht geteld. De arbiter zal dus annonceren: “Herstel, noteren 3 voor Jan, 3.”

Als de tegenspeler stoot terwijl nog een van de ballen draait (de laatste stoot leverde dus geen carambole op), annonceert de arbiter: “Noteren 0 voor Piet, 0.”

We pleiten ervoor dat de arbiter de spelers het spelen belet, als er nog een bal niet stilligt. Maar daar zal de ALV zich over moeten uitspreken.

 

Aan het einde van het overigens voortreffelijk verlopen toernooi ‘driebanden groot’ raakten twee van onze bestuursleden in een verhitte discussie, zo hevig dat een van de twee het bestuur wilde verlaten. Natuurlijk vinden we dit een blamerende situatie. Onenigheid dient binnenskamers te worden besproken.

Voorzitter en secretaris hebben de partijen weer tot elkaar gebracht. De twee bestuursleden hebben in een gesprek goede afspraken gemaakt. We gaan dus met zijn vijven verder. In de bestuursvergadering van donderdag jl. bleek dat we een hechter team zijn dan ooit.

 

Berkel-Enschot, 17 januari 2019

 

Kees van de Ven, secretaris SBC Hart van Brabant


Van het Bestuur

November 2018

 

In onze vergadering van 22 november 2018 is onder meer besproken en besloten:

 

 1. We nodigen U uit -twee bestuursleden per vereniging- goede wensen voor het Nieuw Jaar uit te wisselen op donderdag 3 januari 2019, van 14.00 tot 16.00 uur bij D.S.S. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

 

 1. Er heeft zich een nieuwe vereniging aangemeld: De Leest uit Dongen. Men heeft ook al een teamopgave gedaan voor de driebandencompetitie. Indien uw vereniging bezwaar heeft tegen toetreding en/of deelname aan de driebandencompetitie dient u dat binnen zeven dagen aan ons te laten weten.

 

 1. Er is digitaal gestemd over het voorstel in de tweede klasse driebanden te spelen met vier spelers: de meerderheid is daarvoor.

 

 1. Tijdens de eerste helft van de competitie libre zijn er meerder fouten gemaakt in de opstelling bij een dubbelpartij, en zijn er ongerechtigde spelers opgesteld. De teamleider van de bezoekende partij dient zorgvuldig te controleren. Het toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat in het speellokaal de map aanwezig is met het competitieprogramma en de teamsamenstellingen, de wedstrijdreglementen enz. Ook kan men met telefoon of laptop Biljartpoint of onze eigen site raadplegen.

 

 1. Let bij aanvang van de tweede competitiehelft op de gewijzigde moyennes. De wedstrijdleider heeft ze toegezonden.

 

 1. Vanwege overschrijding van de gedragsregels heeft het bestuur besloten Martin Krijnen (Bet Kolen) te schorsen voor de tweede helft van de librecompetitie 2018 - 2019. Als zich in de komende maanden nog incidenten voordoen zullen we inschrijvingen van Bet Kolen voor de competities van het seizoen 2019 – 2020 niet accepteren.

  

BestHVB/nov2018VAN  HET  BESTUUR                                                                
27 september 2018

 

Pricacybeleid

In de bijlage treft u aan de definitieve tekst van ons Privacybeleid.

Art. 8.1. van het Wedstrijdreglement Libre is gewijzigd: we vragen niet meer naar adres, postcode, woonplaats.

 

Wedstrijdzaken

Jan van den Hoof heeft de verenigingen erop gewezen dat men niet moet reageren naar Biljartpoint, wel naar hem.

 

Jan constateert dat in de eerste vier speelronden veel wedstrijdformulieren verkeerd zijn ingevuld, met name bij dubbelpartijen. Zie artikel 5 van het Wedstrijdformulier.

Het is een vereiste dat een kopie van het speelschema van de teams (inclusief de spelers en de te maken aantallen caramboles) en van het Wedstrijdreglement in het speellokaal aanwezig is. Aan te bevelen: de tekst Spelen met de verkeerde bal, Gedragsregels.

Elke vereniging beschikt over of krijgt een map.

 

Men kan nog tot 1 oktober 2018 opgeven voor de PK’s Libre.

 

Cursus arbitrage

We merken dat we met een door ons georganiseerde cursus slechts een heel beperkte groep bereiken. We vragen daarom aan de verenigingen om intern een uur met alle biljarters aandacht te besteden aan de belangrijkste zaken, zoals de positie van de arbiter aan het biljart. Elke biljarter zou het document Gedragsregels in zijn bezit moeten hebben.

We gaan ervan uit dat in de meeste verenigingen wel iemand te vinden is die zo’n bijeenkomst kan leiden. Is dat niet zo, dan kunt u een beroep doen op ons. Wij regelen dan iemand voor u.

 

PR en Site

De SBC Hart van Brabant heeft inmiddels een pagina op FACEBOOK. Zo kunnen we de adverteerders en sponsoren onder de aandacht brengen. Het vergemakkelijkt ook het binnenhalen van nieuwe adverteerders.

Op de Facebook-pagina kan onze PR-man Cor Roegies ook informatie over belangrijke evenementen of bijzondere prestaties kwijt.

U kunt vriend worden.

 

Op onze Site (www.hvb-competitie.nl) vindt u belangrijk Nieuws, maar ook alle Reglementen.

 

Namens het bestuur, 

Kees van de Ven, secr.


 

VAN HET BESTUUR

Oktober 2017

 

In de laatste vergadering van het bestuur van de SBC Hart van Brabant zijn enkele onderwerpen aan de orde geweest die we graag onder uw aandacht willen brengen.

 

 1. De voortgang van de competitie libre.

 

Wedstrijdleider Jan van den Hoof rapporteert dat in de eerste vier speelrondes veel wedstrijden zijn uitgesteld. In artikel 5.1 van het Wedstijdreglement staat dat dat kan gebeuren om ‘aanvaardbare redenen’. Dat begrip wordt in onze ogen te ruim geïnterpreteerd. Aanvaardbare redenen zijn ziekte, overlijden van naasten, extreme weersomstandigheden. Niet: vakanties van spelers. Dan moet men gebruik maken van invallers of dubbelpartijen spelen.

 

Nog steeds komen uitslagen te laat binnen. Beide teamleiders dienen nog op de dag van de wedstrijd hun digitale formulier op te sturen. Zie art. 3.5 van het wedstrijdreglement.

 

 1. Royement.

 

Het komt voor dat een vereniging het lidmaatschap van een speler opzegt of de speler royeert.

Soms is de reden zo ernstig dat wij niet willen dat zo’n speler nog in de Hart-van-Brabantcompetitie speelt, nu voor een andere bij ons aangesloten vereniging. We vragen daarom een opzegging of royement zo snel mogelijk aan ons te melden.

 

 1. Terugtrekken.

 

We hebben besloten dat na het terugtrekken van een team uit de competities of het annuleren van een inschrijving voor de Persoonlijke Kampioenschappen de betaalde bijdrage niet zal worden gerestitueerd.

 

 1. Algemene Ledenvergadering en Ledenbijeenkomst.

 

Nu we besloten hebben het boekjaar te verlengen tot 31 juli zal de Algemene Ledenvergadering 2018 plaatsvinden in augustus. We zijn nu voornemens een Ledenbijeenkomst te organiseren in het begin van januari 2018. Naast de bespreking van een aantal actuele onderwerpen is er dan gelegenheid goede wensen uit te wisselen en het glas te heffen op het nieuwe jaar.

 

 

 

Kees van de Ven, secretaris SBC Hart van Brabant.