Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1: Lidmaatschap

1.1 Een vereniging die zich aanmeldt als lid van de seniorenbiljartcompetitie Hart van Brabant ontvangt van de secretaris de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de wedstrijdreglementen.

1.2 Het kandidaatlid verstrekt de secretaris en de competitieleider alle noodzakelijke gegevens verband houdende met deelname aan de competitie(s)-libre is verplicht!- en verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement.

1.3 Het bestuur plaatst de aanvraag, vergezeld van een preadvies, op de agenda van de Algemene Ledenvergadering bij aanvang van de nieuwe competitie.

1.4 Indien de indeling van de competitie reeds heeft plaatsgevonden, zal dit reden zijn om toelating uit te stellen tot de eerstvolgende competitie.

1.5 De aangemelde vereniging ontvangt van de secretaris bericht van het besluit tot toelating dan wel afwijzing.

1.6 Leden van aangesloten verenigingen hebben het recht deel te nemen aan de competities libre, driebanden en bandstoten en aan de persoonlijke kampioenschappen (PK’s). Is een speler lid van twee aangesloten verenigingen dan mag hij, indien hij dit wenst, namens elke vereniging aan één competitie deelnemen, bijv. libre namens vereniging A en driebanden namens vereniging B.

1.7 Wanneer een speler gedurende een competitie van vereniging verandert gelden de volgende regels: als hij in de eerste helft van de competitie nog geen wedstrijden heeft gespeeld kan hij meteen bij zijn nieuwe vereniging aan de lopende competitie deelnemen. Heeft hij alleen in de eerste helft van de competitie wedstrijden gespeeld, dan mag hij bij het begin van de tweede helft voor zijn nieuwe vereniging uitkomen. Heeft hij ook in de tweede helft van de competitie wedstrijden gespeeld, dan kan hij voor zijn nieuwe vereniging niet eerder uitkomen dan bij de volgende competitie.

 

Artikel 2: Deelname aan de competitie(s)

2.1 Het bestuur is bevoegd om verenigingen die niet tijdig het deelnamegeld hebben afgedragen uit te sluiten van deelname aan de betreffende competitie.

2.2 Bij tussentijds terugtrekken uit een competitie bestaat geen recht op restitutie.

2.3 Reeds aangesloten verenigingen verplichten zich erop toe te zien dat er in de biljartruimte niet wordt gerookt. Overtreding van deze regel kan voor het bestuur aanleiding zijn tot het opleggen van sancties, zoals aftrek van punten. Uiterste consequentie, na herhaalde overtredingen, kan zijn uitsluiting van deelname aan de competitie.

2.4 Tijdens competitiewedstrijden en persoonlijke kampioenschappen is het dragen van uniforme kleding (bij voorkeur een clubtenue) verplicht.

 

Artikel 3: Het bestuur

3.1 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

3.2 Zij treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.

3.3 Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Er bestaat geen maximum aantal termijnen.

3.4 Kandidaten voor lidmaatschap van het bestuur kunnen worden benaderd door het zittende bestuur of worden voorgedragen door en vanuit de aangesloten verenigingen. De voordracht dient uiterlijk twee weken vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris bekend te worden gemaakt.

3.5 Bij meer kandidaten dan er functies beschikbaar zijn worden alle kandidaten bekend gemaakt aan de aangesloten verenigingen.

3.6 Benoeming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen.

3.7 Bestuursleden kunnen door de Algemene Ledenvergadering uit hun functie worden ontheven. Dit gebeurt bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

3.8 Het bestuur vergadert tenminste één keer per twee maanden en verder zo vaak als dit door tenminste twee bestuursleden noodzakelijk wordt geacht.

 

Artikel 4: De voorzitter

4.1 De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.

4.2 Hij stelt de agendapunten aan de orde in de volgorde zoals die aan de deelnemers bekend is gemaakt.

4.3 Ingeval van vertegenwoordiging van de vereniging door twee gezamenlijk handelende bestuursleden wordt dit zo mogelijk vooraf binnen het bestuur afgesproken. Indien dit niet mogelijk is, zal vertegenwoordiging plaatsvinden door de voorzitter en één ander bestuurslid.

4.4. Aan een van de andere bestuursleden wordt de functie van vice-voorzitter toegekend.

 

Artikel 5: De secretaris

5.1 De secretaris is belast met de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden.

 5.2 Hij onderhoudt de noodzakelijke schriftelijke contacten, zowel extern als met de aangesloten verenigingen, voor zover deze geen betrekking hebben op de competities.

5.3 Hij doet dit zoveel mogelijk via e-mail.

5.4 Hij maakt notulen van de vergaderingen en legt deze ter vaststelling voor op de eerstvolgende vergadering.

5.5 Hij maakt in overleg met het bestuur een jaarverslag en agendeert dit voor de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 6: De penningmeester

6.1 De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging.

6.2 Hij stelt de jaarlijkse resultatenrekening en de balans op en legt die na overleg binnen het bestuur voor aan de Algemene Ledenvergadering.

6.3 Hij stelt de jaarlijkse begroting op en doet voorstellen met betrekking tot de bijdrage voor deelname aan de competities.

6.4 Hij is gerechtigd uitgaven te doen die in de begroting zijn opgenomen. Uitgaven die niet zijn begroot en een bedrag van € 500,- te boven gaan moeten door het bestuur worden goedgekeurd.

 

Artikel 7: De competitieleider

7.1 De competitieleider is belast met het organiseren van de competities in de diverse spelsoorten.

7.2 Hij maakt afspraken en onderhoudt de contacten met BiljartPoint.

7.3 Hij controleert de ingezonden wedstrijduitslagen en waar nodig herstelt hij fouten en stelt hij de betrokken verenigingen c.q. teamleiders hiervan op de hoogte.

7.4 Hij zorgt ervoor dat de moyennes worden bijgehouden en toegepast.

7.5 Hij houdt een lijst bij van de spelers van de verschillende verenigingen die deelnemen aan één of meer competities.

 

Artikel 8 : Public relations en sponsoring

8.1 De volgende taken worden verdeeld onder de bestuursleden:

8.1.1 Het benaderen van potentiële sponsors en het leggen en onderhouden van contacten met instanties en bedrijven.

8.1.2 Het tegen betaling plaatsen van advertenties op de website van de vereniging.

8.1.3 Het optreden als (contactpersoon naar de) webmaster.

8.2 Deze taken kunnen worden toebedeeld aan een speciaal daarvoor aangesteld bestuurslid.

 

 

 

Artikel 9 : Commissies

9.1 Het bestuur kan commissies in het leven roepen voor bijzondere werkzaamheden of taken.

9.2 Dergelijke commissies kunnen worden samengesteld uit leden van de aangesloten verenigingen. De commissievoorzitter zal altijd een bestuurslid zijn. Deze rapporteert aan het bestuur over de voortgang en bevindingen van de commissie.

9.3 In bijzondere conflictsituaties kan het bestuur een arbitragecommissie instellen. Hierin mogen geen personen zitting nemen van verenigingen die bij het conflict betrokken zijn.

 

Artikel 10 : Vergaderingen

10.1 De uitnodiging voor een Ledenvergadering wordt tenminste acht weken tevoren aan de secretariaten van de aangesloten verenigingen toegestuurd. De te behandelen agenda volgt tenminste drie weken tevoren.

10.2 Agendavoorstellen vanuit de verenigingen dienen tenminste vijf weken vóór het tijdstip van de vergadering bij de secretaris te worden aangeleverd (zie ook 3.4).

10.3 Indien het bestuur besluit door de leden ingebrachte punten aan de agenda toe te voegen, zullen deze door de secretaris aan alle verenigingen worden toegezonden met het verzoek deze binnen hun vereniging aan de orde te stellen.

10.4 De indiener(s) zal/zullen in de gelegenheid worden gesteld ter vergadering het agendapunt toe te lichten.

10.5 De verenigingen verplichten zich met een of meerdere vertegenwoordigers aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering.

10.6 Het bestuur kan in de loop van het competitiejaar een voorstel per email aan de verenigingen voorleggen. Indien de meerderheid van de verenigingen met dit voorstel akkoord gaat, is het aangenomen.

 

Artikel 11 : Mededelingen

11.1 Mededelingen worden per e-mail toegezonden aan de (wedstrijd-)secretariaten van de aangesloten verenigingen. Van de (wedstrijd-)secretarissen wordt verwacht dat zij deze mededelingen doorgeven aan de leden van hun vereniging.

11.2 Mededelingen over competities zullen tevens worden toegezonden aan de teamleiders en 2e teamleiders.

11.3 In veel gevallen zullen mededelingen tevens worden opgenomen op de website van de vereniging: www.hvb-competitie.nl.

 

Artikel 12 : Slotbepaling

In gevallen waarin noch de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorzien, beslist het bestuur.

 

Bestuur/HVB/maart 2020