Statuten

Statuten


Artikel 1: Naam en Zetel.
De vereniging draagt de naam “Senioren Biljart Competitie Hart van Brabant”, hierna ook te noemen de S.B.C. Zij is gevestigd te Tilburg.


Artikel 2: Duur.
1. De vereniging is opgericht op vijf januari negentienhonderd vijfentachtig als voortzetting van de Commissie Dorpencompetitie Loon op Zand en omstreken en aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het werk- en boekjaar loopt van een augustus tot en met eenendertig juli van het eerstvolgende jaar.
3. Het wedstrijdjaar loopt van een augustus tot en met eenendertig juli van het eerstvolgende jaar.


Artikel 3: Doel en Middelen.
1. De vereniging stelt zich ten doel het organiseren van biljartcompetities voor senioren biljartverenigingen. Zij heeft mede ten doel de biljartsport in de diverse spelsoorten te beoefenen en in onderlinge vriendschap en sportiviteit te bevorderen.
2. De S.B.C. tracht haar doelstelling te bereiken door het organiseren van Team Kampioenschappen en Persoonlijke Kampioenschappen in diverse spelsoorten voor degenen die lid zijn van bij de S.B.C. aangesloten verenigingen.


Artikel 4: Leden en Deelnemers.
1. Onder ‘leden’ wordt verstaan: de aangesloten senioren biljartverenigingen.
2. Onder ‘deelnemers’ wordt verstaan: de leden van de aangesloten senioren biljartverenigingen.
3. Verenigingen die lid willen worden van de S.B.C. dienen zich met een schriftelijk verzoek om toelating te melden bij de secretaris. Zij dienen zich akkoord te verklaren met de statuten en het huishoudelijk reglement.
4. Deelname aan de libre competitie is een voorwaarde voor het lidmaatschap.
5. De deelnemende verenigingen betalen vóór het begin van elke competitie inschrijfgeld per deelnemend team. Betaling daarvan dient te geschieden via de bankrekening van de vereniging. Over de hoogte van het inschrijfgeld doet het bestuur een voorstel op de Algemene Ledenvergadering.
6. Deelname aan de door de S.B.C. georganiseerde competities staat open:
– voor personen vanaf vijftig jaar;
– voor invalide of minder valide personen vanaf veertig jaar die niet of niet volledig deelnemen aan het arbeidproces.
Met “niet volledig deelnemen aan het arbeidproces” wordt bedoeld dat de persoon voor vijfenveertig tot vijfenvijftig procent (45/55%) (categorie 4 uit de voormalige Wet op de arbeidsongeschiktheid) of meer arbeidsongeschikt moet zijn.
Het bestuur heeft zich te houden aan de bovenstaande regels en mag geen dispensatie verlenen aan personen die niet aan het bovenstaande voldoen.
De deelnemers verplichten zich de statuten en reglementen alsmede de door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten na te leven en voorts alle overige uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na te komen en de belangen van de vereniging niet te schaden.
7. a. Het lidmaatschap eindigt door:
I. wanneer het lid ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;
II. opzegging door het lid;
III. opzegging namens de vereniging;
IV. ontzetting.
b. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.
Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.
c. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
– als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,
– als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
– wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
d. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
e. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.


Artikel 5: Het bestuur.
1. De S.B.C. heeft een bestuur van tenminste vijf personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een algemeen competitieleider en een commissaris. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
2. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies en de taken worden door het bestuur onderling verdeeld.
3. Verkiesbaar tot bestuurslid is ieder lid van een aangesloten vereniging dat daartoe bereid is en door het bestuur van de S.B.C. of door het bestuur van een deelnemende vereniging wordt voorgedragen. De wijze van kandidaatstelling en de zittingstermijn zijn in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd.
4. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur is bevoegd in tussentijds ontstane vacatures te voorzien door zelf een bestuurslid aan te stellen tot de eerstkomende Algemene Ledenvergadering. Het tussentijds aangestelde bestuurslid treedt af op het tijdstip van de verkiezing van een definitieve vervanger in de vacature.
5. In het Huishoudelijk Reglement zijn regels vastgelegd voor de bestuursvergadering en de wijze waarop de bestuurstaken worden verdeeld.
6 De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
– het gehele bestuur, of
– twee gezamenlijk handelende bestuursleden.


Artikel 6: Vergaderingen.
1. Jaarlijks worden de besturen van de aangesloten verenigingen schriftelijk of per e-mail uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering, die in de maand april wordt gehouden. Eveneens jaarlijks bij aanvang van de nieuwe competitie in augustus worden de besturen van de aangesloten verenigingen uitgenodigd voor de zogenaamde ledenbijeenkomst. Op deze vergadering wordt onder meer het nieuwe competitieprogramma bekend gemaakt.
2. Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering worden onder meer de volgende onderwerpen geplaatst:
– herdenking overledenen;
– vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
– jaarverslag van het bestuur;
– verslag van de penningmeester, waarin financieel rekening en verantwoording wordt afgelegd;
– verslag van de kascontrolecommissie;
– de begroting voor het nieuwe werkjaar;
– benoeming van bestuursleden;
– evaluatie van de gespeelde competities;
– rondvraag.
3. Op de Algemene Ledenvergadering of Ledenbijeenkomst hebben de aanwezige verenigingen elk één stem in de vergadering. Een lid dat een schriftelijke machtiging heeft afgegeven aan één van de aanwezige leden wordt als ‘aanwezig’ beschouwd.
4. Indien het bestuur het nodig acht of ten minste drie aangesloten verenigingen dit verlangen, kan een buitengewone ledenvergadering worden belegd.
5. In het Huishoudelijk Reglement zijn nadere regels opgenomen voor het bijeenroepen van de vergaderingen.
6. Alle besluiten, evenals de verkiezing van bestuursleden, worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken mondeling. De voorzitter benoemt zo nodig een “stembureau”. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee, behalve bij het nemen van besluiten, waarvoor een minimaal aantal aanwezige leden wordt vereist (het quorum). In dat geval tellen blanco en ongeldige stemmen alleen mee voor het vaststellen van het quorum. In afwijking van het vorengaande is de voorzitter bevoegd besluiten bij acclamatie te doen vaststellen.
7. Het bestuur is verplicht alle gewenste inlichtingen aan de vergadering te verstrekken met betrekking tot de op de agenda voorkomende punten.
8. De vergadering kan alleen besluiten nemen over punten die op de agenda zijn geplaatst of over amendementen die betrekking hebben op deze punten.


Artikel 7: Aansprakelijkheid.
Het bestuur van de S.B.C. is niet aansprakelijk voor de financiële positie, het beheer van de geldmiddelen en het gevoerde beleid van de bij de S.B.C. aangesloten verenigingen.


Artikel 8: Decharge.
1. De Algemene Ledenvergadering kiest ter controle en goedkeuring van de financiële bescheiden een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden te noemen A en B en één reserve lid. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur van de S.B.C. De leden van de commissie worden voor de duur van twee jaar benoemd.
2. Na één jaar treedt commissielid A af. Commissielid B wordt A, het reserve commissielid wordt B en vanuit de vergadering wordt weer een reserve commissielid benoemd. Ieder jaar wordt deze procedure herhaald.
3. De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Goedkeuring door de vergadering van het jaarverslag van de penningmeester en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen voor zover deze uit de jaarstukken blijken en in het bijzonder de penningmeester voor het financieel beheer.


Artikel 9: Huishoudelijk Reglement.
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering. Het mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten.


Artikel 10: Wijziging statuten.
De statuten kunnen worden gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering en bij hoofdelijke stemming. Er moet een minimum aantal leden aanwezig zijn conform artikel 6 lid 3; met minimum wordt bedoeld vijfenzeventig procent (75%) van de aangesloten leden.


Artikel 11: Ontbinding en Liquidatie.
1. Tot ontbinding en liquidatie kan op dezelfde wijze worden besloten als in artikel 10.
2. Bij ontbinding en liquidatie worden lopende zaken door het bestuur van de S.B.C. afgewikkeld. Het bestuur brengt hierover verslag uit aan de besturen der verenigingen, die op het tijdstip van dit besluit bij de S.B.C. zijn aangesloten.
3. Een batig saldo zal onder deze verenigingen gelijkelijk worden verdeeld op basis van het aantal deelnemende teams aan de lopende of laatstgehouden teamcompetitie libre. Een tekort zal door hen volgens dezelfde verdeelsleutel worden aangevuld.
4. De bescheiden van de vereniging zullen gedurende de wettelijk verplichte termijn door de secretaris in het archief worden opgeslagen. Na verloop van deze termijn worden deze in het bijzijn van twee oud bestuursleden vernietigd. Digitale bestanden worden gewist.


Artikel 12: Slotbepaling.
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, is het bestuur bevoegd een beslissing te nemen.